Наглядова рада Благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини»

Витяг зі Статуту ЛК:

  • Наглядова рада ЛК.

5.3.1.      Наглядова рада є органом управління ЛК, який в межах своєї компетенції, визначеної цим статутом, контролює і регулює діяльність виконавчої дирекції та здійснює інші функції, передбачені статутом ЛК.

5.3.2.      Призначення або обрання та зупинення повноважень чи припинення повноважень (відкликання) або заміщення членів наглядової ради є виключною компетенцією загальних зборів учасників ЛК. Наглядова рада ЛК обирається з числа учасників ЛК терміном на 5 років. Якщо ЛК має не більше десяти учасників, наглядова рада може не створюватися. У разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами учасників.

5.3.3.      Член наглядової ради ЛК не може бути одночасно працівником виконавчої дирекції ЛК. Члени наглядової ради ЛК працюють на громадських засадах.

5.3.4.      Наглядова рада ЛК проводить засідання не менше одного разу на рік, а в позачерговому порядку - на вимогу голови Наглядової ради ЛК.

5.3.5.      Засідання наглядової ради ЛК є правомочними за присутності 1/2 членів особисто, або в тому числі шляхом використанням засобів зв’язку; рішення приймаються простою більшістю голосів членів ради та оформляється протоколом, який підписує голова наглядової ради.

5.3.6.      В засіданнях наглядової ради ЛК бере участь виконавчий директор ЛК.

5.4.           Голова наглядової ради ЛК.

Голова наглядової ради ЛК обирається членами наглядової ради та :

-        здійснює керівництво наглядовою радою ЛК;

-        головує на Загальних зборах та засіданнях наглядової ради ЛК;

-        скликає засідання наглядової ради, в т.ч. і позачергові;

-        призначає терміни та обсяги перевірок діяльності ЛК;

-        Заступник голови наглядової ради ЛК обирається членами наглядової ради та виконує обов’язки голови в разі його відсутності.

5.5.            Повноваження наглядової ради ЛК :

5.5.1.      затвердження благодійних програм Благодійної організації;

5.5.2.      контроль за відповідністю діяльності та використанням активів ЛК відповідно її установчих документів;

5.5.3.      контроль за фінансово-господарською діяльністю ЛК та проведення відповідних перевірок і ревізій діяльності виконавчої дирекції;

5.5.4.      залучення для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ЛК незалежних аудиторських організацій;

5.5.5.      контроль за дотриманням учасниками ЛК статуту та положень ЛК;

5.5.6.      затвердження:

-       нормативних документів ЛК;

-        Положення «Про благодійну програму благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини»»;

-       бюджету ЛК;

-       кошторису надходжень та витрат ЛК;

-       штатного розпису, умов оплати праці працівників виконавчої дирекції ЛК;

-       зразків печаток, штампів, бланків та символіки ЛК;

-       зразка картки ЛК;

  • здійснення розпорядчих функцій, спрямованих на виконання рішень загальних зборів учасників ЛК;
  • прийняття нових учасників Благодійної організації та виключення зі складу учасників, з наступним затвердженням загальними зборами учасників Благодійної організації;
  • прийняття рішень про створення відокремлених підрозділів та тимчасових органів ЛК, затвердження їх положень;
  • розробка стратегічних напрямків розвитку та діяльності ЛК;
  • звітування про проведену роботу перед загальним зборами учасників ЛК;
  • здійснення функцій, які не належать до виключної компетенції інших органів управління ЛК.

 

Станом на 17.09.2021 року в організації 5 учасників (засновників).

Наглядова рада не створюється.