Загальні збори учасників

Витяг із статуту:

 • Органи управління ЛК.

Органами управління ЛК є Загальні збори учасників ЛК (надалі – Загальні збори), наглядова рада, виконавча дирекція ЛК.

Контролюючі та розпорядчі функції в ЛК здійснює наглядова рада ЛК.

5.1.            Загальні збори учасників ЛК.

5.1.1.      Вищим органом управління ЛК є Загальні збори учасників ЛК, які скликаються один раз на рік.

Веде Загальні збори учасників головуючий, вибраний учасниками ЛК.

5.1.2.      Рішення про дату, місце скликання та порядок денний оголошується виконавчою дирекцією ЛК не пізніше як за 1 (один) місяць до проведення Загальних зборів учасників ЛК.

5.1.3.      Порядок виборів та форму голосування (таємне або відкрите) визначають Загальні збори учасників ЛК.

5.1.4.      Голосування на загальних зборах учасників відбувається за принципом: один учасник Благодійної організації, присутній на загальних зборах, має один голос.

 Рішення Загальних зборів ЛК являється прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість від зареєстрованих учасників ЛК за винятком рішень Загальних зборів щодо внесення змін та доповнень до Статуту ЛК, відчуження майна ЛК на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна ЛК, припинення ЛК, які приймаються кваліфікованою більшістю не менш як у 3/4 голосів учасників особисто, або в тому числі шляхом використання засобів зв’язку для вирішення простих інших питань.

5.1.5.      Загальні збори учасників ЛК являються легітимними, якщо в них приймає участь не менше двох третин учасників ЛК особисто, або в тому числі шляхом використання засобів зв’язку. Рішення оформляється протоколом, який підписує головуючий загальних зборів учасників ЛК.

5.1.6.      Позачергові Загальні збори можуть бути скликані при необхідності за рішенням наглядової ради ЛК, або за рішенням 50 відсотків учасників ЛК, або на вимогу виконавчої дирекції ЛК, у випадках виникнення необхідності вирішення питань, які відносяться до виключної компетенції загальних зборів учасників і будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси ЛК.

5.1.7.      В Загальних зборах учасників ЛК бере участь виконавчий директор ЛК.

 5.2.            До виключної компетенції Загальних зборів ЛК належить:

 • Внесення до статуту та положень ЛК змін і доповнень;
 • Призначення або обрання та зупинення повноважень чи припинення повноважень (відкликання) виконавчого директора та членів наглядової ради ЛК;
 • Визначення основних напрямків діяльності ЛК;
 • Прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію ЛК;
 • Призначення ліквідаційної комісії;
 • Реалізація права власності на майно та кошти ЛК;
 • Прийняття рішень про засновництво та вступ ЛК до інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об’єднань;
 • Вирішення будь-яких інших питань діяльності ЛК.

 Учасники (засновники) благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини»:

 1. Виноград Михайло Васильович
 2. Корост Тетяна Миколаївна
 3. Лях Микола Сергійович
 4. Марченко Володимир Олександрович
 5. Наумов Юрій Петрович