Благодійна організація
"Лікарняна каса Полтавщини"

Ваше здоров'я

ЩО МАЄМО

Недостатнє бюджетне фінансування охорони здоров’я призвело до зубожіння закладів охорони здоров’я. Обладнання, особливо в районах, застаріле, не поновлювалося впродовж 20—30 років, фінансування на медикаменти вистачає лише на реанімацію та пільгові категорії населення, а загальних асигнувань — лише на низьку заробітну плату медичним працівникам та комунальні платежі лікарні.
Відсутність закону про медичне страхування впродовж 20 років та платне навчання в медичних ВНЗ призвели до колапсу в охороні здоров’я. Про яку медичну освіту можна говорити, коли навчаються не тільки ті, хто має хист до медицини, а й ті, в кого батьки мають гроші? Держзамовлення становить приблизно 50%, цих випускників працевлаштують, і серед них обов’язково будуть визначні лікарі.

ЗА ОБСЯГОМ ПРОДАЖУ

На сайті www.apteka.ua за результатами 2010 року висвітлено перелік 30 лікарських засобів, які посіли перші місця в продажу аптечними закладами в Україні. Проаналізуємо цей перелік та опосередковано визначимо, на що ж хворіють українці.
Приміром, друге місце в переліку продажу препаратів за есенціале. Читаємо показання: жирова дистрофія печінки; гострий гепатит, хронічний гепатит; токсикоз вагітних, токсичні ураження печінки, зумовлені цукровим діабетом чи алкоголізмом; ішемічний інсульт, постінсультний стан; атеросклероз, гіперхолестеринемія (дисліпідемія); хронічна дихальна недостатність, хронічна пневмонія, гострий обструктивний бронхіт у стадії реабілітації, хронічний бронхіт, бронхіальна астма, туберкульоз.


19 січня 2007 , № 22
Наразі в Україні зареєстровано понад 230 лікарняних кас, які об'єднують майже 1 млн. громадян. Основна мета діяльності ЛК — поліпшення медичного забезпечення населення.
У грудні 2006 року в Києві на базі кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров'я з підвищення кваліфікації керівних кадрів охорони здоров'я Національного медичного університету імені О.О.Богомольця відбувся перший у нашій державі цикл тематичного вдосконалення «Організація й управління діяльністю лікарняних кас в Україні». Необхідність цього циклу виникла у зв'язку з тим, що сьогодні ЛК розвиваються за різними механізмами, відсутні єдина законодавча база та підходи до медикаментозного забезпечення населення, до співпраці із закладами охорони здоров'я.

Ні для ко­го не се­крет, що ни­ні хво­ро­ба при­но­сить лю­ди­ні не ли­ше фі­зи­чні стра­жда­ння, а й ма­те­рі­аль­ні про­бле­ми. Бо, не­зва­жа­ючи на де­кла­ро­ва­не Кон­сти­ту­ці­єю пра­во на бе­зко­што­вне лі­ку­ва­ння, від еко­но­мі­чних ре­алій ні­ку­ди не ді­не­шся. Отож, як­що фі­на­нсо­ві мо­жли­во­сті де­ржа­ви да­ють змо­гу на­віть мі­ні­маль­ні по­тре­би за­кла­дів охо­ро­ни здо­ров’я за­бе­зпе­чи­ти ли­ше на 60—70%, то ні­чо­го ди­ву­ва­тись, що лі­ки па­ці­єн­там до­во­дить­ся ку­пу­ва­ти вла­сним ко­штом. А це не всім під си­лу, осо­бли­во то­ді, ко­ли хво­ро­ба се­рй­оз­на.

 

 

© 2020 Благодійна організація "Лікарняна каса Полтавщини"