Благодійна організація
"Лікарняна каса Полтавщини"

Програма розвитку охорони здоров'я міста Запоріжжя

УКРАЇНА
ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА
РІШЕННЯ
м. Запоріжжя

№ 46 -2005-04-20 - Про Програму розвитку охорони здоров'я м.Запоріжжя та основні напрямки розвитку галузі на 2005-2007 роки

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України від 7 грудня 2000 року №1313/2000 “Про Концепцію розвитку охорони здоров'я населення України” Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську Програму розвитку охорони здоров'я міста Запоріжжя та основні напрямки розвитку галузі на 2005-2007 роки (далі – Програма), (Додається).

2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальнику фінансового управління міської ради Малиш В.І. передбачати при формуванні проекту бюджету на кожний рік виділення цільових коштів на реалізацію заходів Програми, виходячи з можливостей бюджету.

3. Начальнику управління охорони здоров'я міської ради Севальнєвій Н.О. щороку до 01.02 інформувати міську раду про стан реалізації заходів щодо виконання Програми.

4. Контроль за виконанням програми покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кузьміна О.С. та постійну комісію міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення (Туліна Г.І.).

 

Міський голова Є.Г.Карташов

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
_20.04.2005_№_46_

 

Програма розвитку охорони здоров'я міста Запоріжжя
та основні напрямки розвитку галузі
на 2005-2007 роки

1. Загальні положення.

Статтею 49 Конституції України визначені права громадян України по забезпеченню медичною допомогою в комунальних та державних лікувально-профілактичних закладах на безоплатній основі. Законом «Основи законодавства про охорону здоров'я України» передбачений 10% розмір від ВВП, який повинен спрямовуватись на охорону здоров'я для забезпечення вимог ст. 49 Конституції України. Такий обсяг фінансування галузі охорони здоров'я відповідає вимогам Всесвітньої Організації охорони здоров'я.
На жаль, до цього часу можливості державного бюджету не дозволяють дотримуватись задекларованих в Основах законодавства параметрів фінансування охорони здоров'я. По Україні в цілому – за всі роки від прийняття Закону «Основи законодавства про охорону здоров'я України» та Конституції України щорічно на охорону здоров'я з державного бюджету спрямовується до 4% ВВП.
Відповідно і по регіонам, у т.ч. і по місту Запоріжжю, бюджетне фінансування галузі не відповідає потребам і задовольняє їх на рівні 30-35%.
Конституційним Судом України визначена заборона на платні послуги в лікувальних закладах, що призводить до подальшого погіршення умов функціонування лікарень та поліклінік.
Обмеженість бюджетного фінансування не дозволяє проводити своєчасні капітальні ремонти лікувальних закладів, забезпечувати їх сучасною лікувально-діагностичною апаратурою, впроваджувати прогресивні медичні технології.
Не має можливості надавати хворим повноцінне лікарняне харчування, лікарські засоби при стаціонарному лікуванні.
Відповідно з Бюджетним Кодексом України за останні роки фінансування галузі охорони здоров'я здійснюється не від чисельності штатних посад, кількості лікарняних ліжок міста чи району, а з розрахунку на 1-го мешканця окремої території. Незважаючи на щорічне збільшення нормативних відрахувань на 1-го мешканця, в цілому ситуація залишається майже без змін, тому що в основному це збільшення поглинається підвищенням заробітної плати медичним працівникам. На сьогодні по місту, як і по Україні взагалі, в питомій вазі всього бюджету охорони здоров'я більше 70% припадає на заробітну плату та нарахування, більше 10% витрачається на сплату комунальних послуг.
Таким чином, менше 20% залишається на організацію безпосередньо лікувального процесу, забезпечення пільгових категорій медикаментами, зубним протезуванням, оновлення діагностичної апаратури та інших невідкладних лікувально-профілактичних заходів.
Враховуючи вищезазначене, управлінням охорони здоров'я міської ради, лікувальними закладами міста за останні роки здійснювались заходи щодо впорядкування мережі, штатної чисельності працівників лікувально-профілактичних закладів.
Так, якщо за 1995 рік по місту було затверджено 27,5 тис. штатних посад медичних працівників, то на кінець 2004 року їх кількість зменшилась до 17453. Кількість лікарняних ліжок за цей час скорочена від 8795 у 1993 р. до 5145 на кінець 2004 року. Ці заходи здійснені як шляхом закриття окремих закладів, скорочення кількості ліжок в окремих лікарнях, так і переведенням деяких закладів відповідно з Бюджетним Кодексом України на утримання з обласного бюджету.
Але навіть і при таких заходах, на сьогодні по багатьом спеціалізованим стаціонарним відділенням – кардіології, пульмонології, гастроентерології, дитячим спеціалізованим відділенням фактична забезпеченість ліжками значно перевищує діючі нормативи. В місті продовжують функціонувати невеликі заклади, на утримання яких витрачаються значні кошти.
Враховуючи тенденції в демографічній ситуації, продовження скорочення загальної чисельності населення міста, стан захворюваності, впровадження нових медичних технологій, на виконання вимог “Концепції розвитку охорони здоров'я населення України”, затвердженої Указом Президента України 7 грудня 2000 р. № 1313/2000, необхідно продовжувати роботу щодо впровадження нових ефективних механізмів надання кваліфікованої медичної допомоги, визначення пріоритетів у розвитку напрямків охорони здоров'я, раціональному використанню бюджетних асигнувань.
Програма розвитку охорони здоров'я м. Запоріжжя на 2005-2007 роки спрямована на реалізацію державної політики в охороні здоров'я щодо задоволення потреб населення міста в кваліфікованій медичній допомозі.

2. Мета та основні завдання.

Метою Програми є в умовах діючих механізмів та обсягів бюджетного фінансування галузі охорони здоров'я міста забезпечити потреби населення у всіх видах медичної допомоги як на первинному, вторинному рівнях, так і висококваліфікованої спеціалізованої допомоги. За рахунок впровадження нових організаційних форм роботи, скорочення невиправданих витрат на утримання приміщень, медичного персоналу підвищити рівень забезпечення хворих ліками, харчуванням, сучасними методами діагностики.
Основним завданням Програми є запровадження в лікувальну практику сучасних медичних технологій, усунення диспропорцій у розвитку амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги, розвиток первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини, розширення обсягу допомоги в стаціонарозаміщуючих умовах.
Раціоналізація витрат бюджетних асигнувань охорони здоров'я має бути спрямована на підвищення профілактичної роботи, покращання фінансування діючих програм по охороні материнства і дитинства, зниженню рівнів захворюваності епідемічними та неепідемічними хворобами, покращання демографічної ситуації.

3. Фінансове забезпечення.

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету, шляхом залучення позабюджетних коштів в межах діючого законодавства від спонсорської допомоги, співробітництва зі страховими компаніями, дозволеної госпрозрахункової діяльності. При прийнятті Закону України про обов'язкове медичне страхування передбачається внести зміни в систему фінансування закладів охорони здоров'я з врахуванням витрат на одного пролікованого хворого.

4. Прогноз результатів виконання Програми.

Виконання Програми дасть змогу покращити основні показники здоров'я населення міста – в першу чергу збереження тенденції по зростанню народжуваності, збереженню досягнутих показників малюкової смертності.
Зниження захворюваності населення за рахунок покращання профілактичної роботи, виявленню патології на ранніх стадіях дозволить підвищити показник середньої тривалості життя, знизити показники інвалідізації населення.

5. Заходи щодо виконання Програми.

5.1. Організаційні заходи.

5.1.1. Створити Координаційну раду по контролю за станом виконання заходів Програми.

2005р. Управління охорони здоров'я міської ради.

5.1.2. Виносити на розгляд виконавчого комітету, сесій міської ради окремі питання розвитку охорони здоров'я відповідно до стану фінансування, змін в стані основних показників здоров'я населення міста.

2005-2007рр.

Управління охорони здоров'я міської ради.

5.1.3. Впровадити в практику роботи лікувально-профілактичних закладів стандарти обстеження, лікування хворих в умовах поліклініки та стаціонару з часу їх затвердження Міністерством охорони здоров'я України.

2005-2007рр. Управління охорони здоров'я міської ради, головні лікарі лікувально- профілактичних закладів міста.

5.1.4. Продовжити роботу по моніторингу стану здоров'я населення міста в зв'язку зі станом забруднення навколишнього середовища

2005-2007рр. Управління охорони здоров'я міської ради разом з управлінням з питань екології міської ради, міською санітарно-епідеміологічною станцією.

5.1.5. Продовжити роботу по ініціюванню перед відповідними державними органами введення до формульного розрахунку бюджету охорони здоров'я додаткового екологічного коефіцієнту.

2005-2006рр. Управління охорони здоров'я міської ради.

5.1.6. Відпрацювати питання по заключенню договорів між управлінням охорони здоров'я міської ради та райадміністраціями районів, міст області по відшкодуванню витрат за надану медичну допомогу хворим з території області в лікувально-профілактичних закладах міста.

2005-2007рр.

Управління охорони здоров'я міської ради.

5.1.7. Продовжити роботу по залученню позабюджетних коштів в межах діючого законодавства від спонсорської допомоги, співробітництва зі страховими компаніями, дозволеної законодавством госпрозрахункової діяльності.

2005-2007рр. Управління охорони здоров'я міської ради, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міста.

5.1.8. Провести роботу по підготовці закладів охорони здоров'я міста для роботи в умовах прийняття Закону України про обов'язкове державне медичне страхування шляхом впровадження стандартів медичної допомоги, розрахунку тарифів, навчання медичного персоналу.

2005-2006рр. Управління охорони здоров'я міської ради, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міста.

5.1.9. Підготувати для затвердження в органах юстиції документи на створення благодійної організації “Лікарняна каса м. Запоріжжя”.

2005-2006рр. Управління охорони здоров'я міської ради.

 

5.1.10. Відповідно з наказом МОЗ України від 02.12.2004р. №592 “Про подальше вдосконалення служби медичної статистики системи МОЗ України”, відповідного наказу управління охорони здоров'я облдержадміністрації від 30.12.2004р. №586 створити самостійний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики управління охорони здоров'я міської ради.

Протягом 2005р. Управління охорони здоров'я міської ради.

5.1.11. Вирішити питання про переведення стаціонару медико-санітарної частини “Комунар” в комунальну власність міста з наданням статусу міської лікарні, поліклініку перевести на утримання за кошти підприємства (додаток 1).

Червень 2005р. Управління охорони здоров'я міської ради.

5.1.12. Вирішити питання про переведення медико-санітарних частин “Мотор-Січ” і “Запоріжсталь” та “Дніпроспецсталь” на утримання за кошти підприємств (додаток 1).

Червень 2005р. Управління охорони здоро'я міської ради.

5.1.13. Вирішити питання про переведення медико-санітарної частини “Радіоприлад” в комунальну власність міста.

2005р. Управління охорони здоров'я міської ради.

5.1.14. Вирішити через Міністерство охорони здоров'я України питання про надання ліцензій медичним підрозділам підприємств на право користування наркотичними засобами та видання лікарняних листків на час тимчасової непрацездатності.

2005р. Управління охорони здоров'я міської ради.

5.1.15. Вирішити питання по договірним відношенням між підприємствами та управлінням охорони здоров'я міської ради на обстеження, лікування хворих, які не є працівниками підприємств на їх лікувальній базі.

2005р. Управління охорони здоров'я міської ради.

5.1.16. Вирішити питання про передачу медичним підрозділам підприємств медичного обладнання, устаткування, придбаного за кошти бюджету, на баланс підприємств.

2005р. Управління комунальної власності міської ради.

5.1.17. З метою раціонального використання площ лікувально-профілактичних закладів, зменшення витрат з бюджету охорони здоров'я на сплату комунальних послуг щорічно здійснювати інвентаризацію площ та вивчення ефективності орендних відношень по вільним площам.

2005-2007рр. Управління охорони здоров'я міської ради, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міста.

5.1.18. Вирішити питання по об'єктам незавершеного будівництва шляхом здання об'єктів в оренду, аукційного продажу:
- патолого-анатомічний корпус на території КУ “Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги”;
- приміщення гаражів Лівобережної підстанції швидкої медичної допомоги по вул. 40 років Радянської України, 34.

2005р. Управління охорони здоров'я міської ради.

5.1.19. Звільнити приміщення дитячої консультації дитячої лікарні №1 по вул. Космічна,118-а при завершенні реконструкції приміщення по вул. Культурній,8 під консультацію.

2006р. Управління охорони здоров 'я міської ради, Комунарська райадміністрація.

5.1.20. Передати філіал дитячої поліклініки дитячої лікарні №2 по пр. Леніна, 228, який обслуговує дитяче населення Ленінського району в підпорядкування дитячої поліклініки №6.

2005р.

Управління охорони здоров'я міської ради, Ленінська райадміністрація.

5.1.21. Завершити роботу по закріпленню земельних територій за лікувально-профілактичними закладами міста

2005р. Управління охорони здоро'я міської ради, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міста.

5.1.22. Продовжити акредитацію лікувально-профілактичних закладів міста відповідно до термінів акредитації.

2005-2007рр. Управління охорони здоров'я міської ради, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міста.

5.1.23. Продовжити роботу по вдосконаленню рейтингової оцінки роботи керівників лікувально-профілактичних закладів за моделями досягнутих кінцевих результатів.

2005-2007рр. Управління охорони здоров'я міської ради.

5.2. Вдосконалення кадрової роботи.

5.2.1. Щорічно перезатверджувати штатні розписи лікувально-профілактичних закладів на підставі затверджених МОЗ України штатних нормативів.

2005-2007рр. Управління охорони здоров'я міської ради, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міста.

5.2.2. Забезпечити впровадження комп'ютерної програми бази даних “Система управління кадрами” по договорам з ПП “Медінфосервіс” м. Черкаси, як ліцензіату МОЗ України.

2005р. Головні лікарі лікувально- профілактичних закладів міста.

5.2.3. Забезпечити виконання планових завдань по підвищенню кваліфікації, атестації лікарів та середнього медичного персоналу.

2005-2007рр. Управління охорони здоров'я міської ради, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міста.

5.2.4. Щорічно проводити затвердження резерву на кадровий склад керівників, спеціалістів управління охорони здоров'я, лікувально-профілактичних закладів.

2005-2007рр. Управління охорони здоров'я міської ради, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міста.

5.2.5. Продовжити роботу по заключенню контрактів між керівниками лікувально-профілактичних закладів міста і міським головою.

2005-2007рр. Управління охорони здоров'я міської ради.

5.2.6. Вирішити із Запорізьким державним медичним університетом через МОЗ України питання по збільшенню підготовки через інтернатуру лікарів загальної практики-сімейної медицини, лікарів швидкої медичної допомоги, лікарів-лабораторної служби для укомплектування штатних посад в лікувально-профілактичних закладах міста.

2005-2007рр. Управління охорони здоров'я міської ради.

5.2.7. Вирішити питання по контрактній основі працевлаштування лікарів загальної практики-сімейної медицини.

2006-2007рр. Управління охорони здоров'я міської ради.

5.2.8. Проводити постійну виховну роботу в колективах лікувально-профілактичних закладів по профілактиці хабарництва, інших протиправних дій, дотримання вимог медичної етики та деонтології.

2005-2007рр. Управління охорони здоров'я міської ради, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міста.

5.3. Міроприємства по покращанню амбулаторно-поліклінічної допомоги.

5.3.1. Провести роботу по збільшенню планової потужності поліклінічних підрозділів за рахунок вивільнених площ при реорганізації стаціонарів.

2005-2007рр. Головні лікарі лікувально- профілактичних закладів міста.

5.3.2. Розширити кількість і спеціалізацію ліжок денних стаціонарів при поліклініках, консультаціях для задоволення потреб населення в стаціонарозаміщуючих формах надання медичної допомоги.

2005-2007рр. Головні лікарі лікувально- профілактичних закладів міста.

5.3.3. Завершити передачу на обслуговування підлітків до 18 років з дорослих поліклінік до дитячих консультацій.

2005р. Головні лікарі лікувально- профілактичних закладів міста.

5.3.4. Відкрити дві амбулаторії сімейного лікаря – при поліклініці № 2 та ім. 8 Марта.

2005-2006 рр. Управління охорони здоров'я міської ради, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міста.

5.3.5. Здійснити заходи щодо відкриття відділень сімейної медицини при поліклініках.

2005-2007рр. Управління охорони здоров'я міської ради, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міста.

5.3.6. Здійснити заходи щодо завершення реконструкції приміщень для міського діагностичного Центру, забезпечивши його необхідною діагностичною апаратурою–комп'ютерним томографом, УЗД-апаратами, цифровим флюорографом, мамографом, апаратами ендоскопічної діагностики, сучасними електрокардіографами, обладнанням та реактивами для цитологічної, імунологічної лабораторії, лабораторії TORCH-інфекції.

2005-2007рр. Управління охорони здоров'я міської ради.

5.3.7. Здійснити заходи по зміцненню відділень невідкладної допомоги при поліклініках, забезпечити їх кадрами, автомобілями, медикаментами для невідкладної допомоги.

2005-2007рр. Управління охорони здоров'я міської ради, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міста.

5.3.8. Вирішити питання про переведення студентської поліклініки на утримання навчальних закладів всіх рівнів акредитації.

Протягом 2005р. Управління охорони здоров'я міської ради.

5.3.9. Вирішити питання по розширенню стоматологічної допомоги населенню на платній основі.

2005-2007рр. Управління охорони здоров'я міської ради.

5.3.10. Вирішити питання про скорочення відділення міської консультативної служби в складі поліклінічного відділення КУ “Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5”.

ІІІ квартал 2005р. Управління охорони здоров'я міської ради, головний лікар КУ “Запорізька міська багато- профільна дитяча лікарня №5”.

5.4. Заходи з розвитку стаціонарної допомоги.

5.4.1. Продовжити заходи щодо приведення показників забезпеченості населення міста спеціалізованими стаціонарними ліжками у відповідності з діючими нормативами.

2005-2007рр. Управління охорони здоров'я міської ради, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міста.

5.4.2. Вирішити питання по реорганізації стаціонарів з малою кількістю ліжок у заклади зі стаціонарозамінюючими формами надання медичної допомоги.

2005-2007рр. Управління охорони здоров'я міської ради, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міста.

5.4.3. З урахуванням змін в забезпеченості спеціалізованими ліжками по районам міста перезатвердити порядок направлення на планову та ургентну госпіталізацію хворих з інших районів.

2005-2007рр. Управління охорони здоров'я міської ради.

5.4.4. Продовжити розвиток відділень інтенсивної терапії та реанімації в стаціонарах міста.

2005-2007рр. Управління охорони здоров'я міської ради, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міста.

5.4.5. Продовжити роботу по впровадженню сучасних медичних технологій по обстеженню та лікуванню хворих в стаціонарних умовах з метою скорочення середньої тривалості лікування в подальшому доліковуванні хворих в денних стаціонарах при поліклініках, в стаціонарах на дому.

2005-2007рр. Управління охорони здоров'я міської ради, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міста.

5.4.6. При завершенні будівництва 1-го пологового будинку створити міський перинатальний центр.

2006-2007рр. Управління охорони здоров'я міської ради.

5.4.7. Продовжити розвиток на базі міської багатопрофільної клінічної лікарні № 9 оперативного лікування – ендопротезування суглобів, у т.ч. колінного суглобу.

2005-2007рр. Управління охорони здоров 'я міської ради.

5.4.8. Заходи по впорядкуванню мережі лікувально-профілактичних закладів на 2005-2007 роки (додаток 2).

5.4.9. Потреба в фінансуванні на придбання медичного обладнання, апаратури на 2005-2007 роки (додаток 3).

5.4.10. Потреба в фінансуванні на проведення поточних, капітальних ремонтів, реконструкцій лікувально-профілактичних закладів міста на 2005-2007 роки (додаток 4).

5.4.11. Потреба у спеціальному медичному та санітарному автотранспорті лікувально-профілактичних закладів міста Запоріжжя на 2005-2007 роки (додаток 5).

 

Секретар ради І.І. Наливайко
© 2018 Лікарняна каса Полтавщини.