Благодійна організація
"Лікарняна каса Полтавщини"

Лікарняна каса Полтавщини налічує 9 тисяч громадян. З50 членів ЛК отримали допомогу більш як на 19 тис. грн.

 

28 травня 2004 року № 22 (639)

Із 2003 РОКУ в Полтавській області почала працювати благо­дійна організація «Лікарняна каса Полтавщини» (далі ЛК). На 15 травня 2004 року членами органі­зації стали понад 9 тисяч грома­дян області. Із початку року допо­могу отримали 350 членів ЛК на суму більше 19 тис. грн. Органі­зація надала допомогу лікарням товарами медичного призначен­ня на суму понад 28 тис. грн. для лікування членів ЛК.
Укладені договори з лікарня­ними закладами Полтави, Кре­менчука, Лохвиці, Карлівки, Чу­тового. Планується укладення договорів з усіма лікарняними закладами Полтавської області найближчим часом.
Організаційно-правовою ос­новою діяльності ЛК є благодій­на членська організація, яка об'­єднує інтереси юридичних та фі­зичних осіб із питань охорони здоров'я.


Членами ЛК можуть стати громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років. Членст­во в ЛК має добровільний харак­тер. Особи, які бажають вступи­ти до ЛК, подають заяву на ім'я голови правління (зразки є в усіх відділеннях Приватбанку) та сплачують вступний одноразо­вий внесок 3 грн. і щомісячно — 5 грн. Вступ до членів ЛК здійс­нюється у відділеннях Приватба­нку та в офісі ЛК.
Організації, які стали колек­тивними членами, подають спи­сок колективу фінансовий доку­мент про сплату внесків. Централізована сплата внесків через бухгалтерію підприємства спрощує механізм надходження коштів від члена ЛК.
Підприємство має право сплачувати до 80% членських внесків за кожного члена ЛК. Та­ка соціальна пільга може відо­бражатися в колективному дого­ворі підприємства.
Членам ЛК видають членсь­кий квиток (електронна пластикова картка). Відшкодування на через 2 місяці після вступу.
Безкоштовне забезпечення хворих, членів ЛК, медикамента­ми та медичними засобами є ос­новним напрямом діяльності ЛК згідно зі Статутом. Медичне за­безпечення членів ЛК прово­диться в лікувально-профілакти­чних закладах, які мають догово­ри з ЛК, після пред'явлення членського квитка. Лікування та обстеження в інших лікувальних закладах, у тому числі приват­них, за ініціативою самих членів ЛК не фінансується.
При амбулаторно-поліклініч­ній допомозі член ЛК проходить безкоштовне обстеження у полі­клініці та отримує рецепти вста­новленого зразка на безкоштов­не отримання препаратів у апте­чних закладах, із якими співпра­цює ЛК. При стаціонарному ліку­ванні в області член ЛК забезпе­чується медикаментами, діагно­стичними методами досліджен­ня та ін.

Медичні показання для лікування членів ЛК за рахунок організації

Надається допомога на ліку­вання гострого захворювання та загострення хронічного лише за направленням лікаря чи швидкої допомоги — загальний перелік захворювань становить 52 сторінки. До нього входять кардіоло­гія, ендокринологія, пульмоноло­гія, алергологія, гастроентероло­гія, гематологія, нефрологія, не­врологія, ревматологія, травма­тологія, торакальна хірургія, ото­ларингологія, інтенсивна терапія, загальна хірургія, судинна хірур­гія, нейрохірургія, урологія, прок­тологія, акушерство й гінеколо­гія, інфекційні захворювання, травми очей, хвороби шкіри, тобто всі поширені хвороби.

Які обмеження в ЛК?

Надання медичної допомоги за рахунок ЛК включає в себе лі­кування тільки основного захворювання та його ускладнень за допомогу протягом 10 днів амбу­латорного та 12 днів стаціонарно­го лікування. Для працюючих чле­нів ЛК обов'язкове оформлення лікарняного листка, що надає мо­жливість повноцінного, дієвого лі­кування під постійним контролем лікаря і недопущення ускладнень.

ЛК не відшкодовує витрати, пов'язані з такими захворюван­нями, як хвороби психічної етіо­логії, захворювання, причиною яких є зловживання алкоголем, наркотичними або токсичними речовинами, венеричні й такі, що передаються статевим шля­хом, професійні, при лікуванні методами нетрадиційної меди­цини (гіпноз, гомеопатія, рефлексотерапія, мануальна терапія, фітотерапія, іридодіагностика і т.д.), зубопротезування і стома­тологічне лікування, планові хі­рургічні операції ока, специфічна хіміотерапія при злоякісних но­воутвореннях, цукровий діабет, легеневі та позалегеневі форми туберкульозу, вірусні інфекції, грип, за винятком ускладнень, лікування, яке не призначене лі­карем, тощо.

ПЕРЕВАГИ ЛК ПЕРЕД ІНШИМИ БЛАГОДІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ФОНДАМИ, СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ

По-перше, враховуючи, що «Лікарняна каса Полтавщини» — обласна організація, члени ЛК зможуть отримувати медичну допомогу в усіх лікувальних за­кладах області.

По-друге, вступний внесок З грн. та щомісячні внески по 5 грн. незначні в порівнянні з одноразовою витратою 100—400 грн. на лікування, якщо людина само­стійно купує ліки.

По-третє, усі необхідні меди­каменти для лікування члена ЛК вже є в лікувальному закладі або їх надає аптека, із якою співпра­цює ЛК. Хворому чи його роди­чам не потрібно шукати, напри­клад, вночі найближчу аптеку, можливо, цілодобову, щоб при­дбати медикаменти, необхідно мати пластикову картку члена ЛК, а необхідні ліки вам нада­дуть безкоштовно.

Комп'ютерне забезпечення ЛК надає можливість відслідко­вувати всі надходження та ви­трати на надання медичної допо­моги членам організації. На кож­ну людину в комп'ютерній базі даних заведено медико-соціальну карту, яка дає можливість ко­нтролювати процес лікування кожного хворого.

Цей досвід роботи «Лікарня­ної каси Полтавщини» свідчить, що лікарняна каса на сучасному етапі — найбільш реальне дже­рело залучення позабюджетних коштів для надання медичної до­помоги населенню. Централізо­вана обласна організаційна структура ЛК дає змогу забезпе­чити медичною допомогою чле­нів ЛК на всіх її рівнях, організа­ційно-правова структура ЛК до­зволяє залучити до контролю за використанням її коштів широкі кола членів і є найпрозорішою,порівняно зі страховими компа­ніями та благодійними фондами. Використання Фармацевтичного формуляра та стандартів ліку­вання надає можливість уніфіку­вати медикаментозне забезпе­чення, автоматизацію реєстрації членів ЛК, їх облік. Сплата член­ських внесків через систему клі­єнт — банк надає можливість постійно отримувати достовірну інформацію про своєчасну опла­ту членських внесків та їхнє раці­ональне використання.

Наша благодійна організація «Лікарняна каса Полтавщини» відкрита для спонсорських та благодійних внесків.

Не будемо покладатися на можливе поліпшення ситуації в охороні здоров'я — забезпечте себе та своїх близьких гаранто­ваною медичною допомогою на випадок захворювання.

Всю необхідну інформацію можете отримати за телефоном 58-46-48.

 

Віталій Шевченко,

виконавчий директор ЛК

© 2018 Лікарняна каса Полтавщини.