Благодійна організація
"Лікарняна каса Полтавщини"

ПІДМОГОЮ БАГАТА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА

Семенівський вісник

18.02.2011 №7

Так коротко, одним реченням, можна охарактеризувати діяль­ність депутата обласної ради, пер­шого заступника голови цього виборчого органу Володимира Онищенка. А широко розгорнув він її останнім часом на Семенівщині, бо саме тут переважна більшість ви­борців кількох сільських територі­альних громад на останніх місце­вих виборах виявила йому висо­ке довір'я, обравши депутатом обласної ради за мажоритарним принципом.

Володимир Вікторович, тоді ще перший заступник голови облдержадміністрації, як і нале­жить кандидату в депутати, час­то зустрічався з виборцями, де­тально знайомив їх зі своєю пе­редвиборною програмою, в якій чільне місце займають найваж­ливіші соціальні проблеми - га­зифікація, благоустрій сільських населених пунктів, поліпшення шляхів, електропостачання, ме­дичного обслуговування, освіти, сприяння розвитку спорту, орга­нізація дозвілля тощо. І незва­жаючи на те, що після виборів пройшло не так уже й багато часу - три місяці з маленьким гаком, за підтримки Володими­ра Онищенка на Семенівщині зроблено вже чимало.

Почнемо з найболючішого питання - газифікації району, за відсотком якої він знаходиться серед останніх на Полтавщині. Тож особливо відрадно, що зо­всім недавно за активної участі Володимира Онищенка у 85 осе­лях села Заїчинці запалав бла­китний вогник.

Назвемо й тих, хто допоміг прийти сюди природному газу, забезпечити фінансування. Це керівництво облдержадмініст­рації та облради, таких же ра­йонних інституцій Семенівщини. А ще - Глобинське ПП «Факел», де директором є Віталій Бєліков, стараннями працівників якого були виконані відповідні робо­ти з газифікації цього населено­го пункту.

У стані завершення газифікаційні клопоти в селі Василівці, де за планами Володимира Они­щенка, в 100 оселях місцевих жителів блакитний вогник запа­лає не пізніше 8 березня цього року.

Після придбання газорозподі­льного пункту (ГРП) тепло при­йде в 100 дворів мешканців Кривої Руди. Щоправда, для цьо­го потрібні значні кошти, але якщо за справу взявся Володи­мир Онищенко, гроші неодмін­но будуть.

За активної допомоги народ­ного обранця придбано 1000 кубічних метрів щебеню та гранвідсіву на Кременчуцькому ка­р'єрі. 600 кубометрів уже пере­везено на місця призначення, й зусиллями робітників Семенів­ського «Райавтодору», де нача­льником Сергій Коверя, поліп­шені шляхи в Погребняках, Іванівці, Дем'янівці. Роботи з по­ліпшення доріг у селах Семені­вщини продовжуватимуться із настанням сприятливих погодніх умов.

Окрім того, за сприяння Во­лодимира Вікторовича проведе­но капітальний ремонт покрівлі приміщення Семенівської райлікарні.

Багато зробив Володимир Онищенко й для забезпечення надійного енергопостачання на­селених пунктів району, зокре­ма, нещодавно замінені старі електроопори новими не тільки у великому селі Погребняки, а й у значно менших Миронах, Тукалах, Новолександрівці. За­слуговують похвали й виконавці робіт, працівники Семенівської філії «Полтаваобленерго», кот­ре очолює Олександр Зімін.

Різноплановий спортсмен у молоді роки, а зараз - активний уболівальник, Володимир Вікто­рович подбав про підтримку добре знаної на Полтавщині Криворудської ДЮСШ, яка стала справжньою кузнею борцівських талантів. Придбав для юних спортсменів татамі - килим для боротьби дзюдо і самбо, 10 кі­моно, комплект спортивної фо­рми тощо.

Щиру вдячність за забезпе­чення всім необхідним облад­нанням дитячого ігрового май­данчика йому висловлюють пра­цівники Оболонського дитсадка «Сонечко», батьки, рідні 47 ма­люків, які набираються сили і му­дрості в цьому закладі.

10 листоношам Семенівщини за сприяння Володимира Вікто­ровича придбані велосипеди, така надійна, потрібна, проста в експлуатації техніка в їхній що­денній роботі, на якій їм дово­диться «намотувати» чимало кі­лометрів.

Про добрі справи Володими­ра Онищенка мені розповів його колега, депутат обласної ради, перший заступник голови Семенівської райдержадміністрацїі" Сергій Полупан, котрий осо­бисто теж долучився до вико­нання всіх вищезгаданих справ.

Високу оцінку депутатської ді­яльності Володимира Онищен­ка дав і голова Семенівської райдержадміністрації Валерій Книш. Та найбільше гріє серце Володимира Вікторовича щира вдячність багатьох виборців Се­менівщини за його добрі спра­ви в ім'я процвітання їхнього рі­дного краю.

На Семенівщині газифі­кують ще чотири села

4 лютого перший заступник голови обласної ради Володи­мир Онищенко здійснив робо­чу поїздку у Семенівський ра­йон та взяв участь у роботі тре­тьої сесії районної ради.

Виступаючи на сесії, Володи­мир Онищенко підкреслив ак­туальність Програми соціально-економічного розвитку Семені­вщини, зазначив, що ефектив­ність її виконання залежить від дієвої співпраці органів виконав­чої влади та місцевого самовря­дування. Також він зупинився на завданнях щодо газифікації ра­йону.

У 2011 році планується підве­дення газу до сіл Василівки, Ве­ликих та Малих Липнягів, Кривої Руди.

По закінченні пленарного за­сідання Володимир Онищенко та депутат обласної ради, пер­ший заступник голови Семенів­ської районної державної адмі­ністрації Сергій Полупан разом із головами сільських рад та під­рядними організаціями провели робочу нараду з питань газифі­кації населених пунктів Семенів­ського району, на якій були ви­значені основні завдання щодо продовження роботи з підведен­ня газу до названих сіл.

Ішлося про проведення ре­візії газорегулюючих пунктів, укладення додаткових договорів та узгодження проектно-кошто­рисної документації.

Перший заступник голови обласної ради Володимир Они­щенко наголосив, що до 8 бе­резня потрібно не тільки підве­сти газ до села Василівки, а й газифікувати майже 100 сільсь­ких будинків.

На сесії також відбулося уро­чисте вручення документації на медичне обладнання для цен­тральної районної лікарні від благодійної організації «Лікарня­на каса Полтавщини». Виконав­чий директор Віталій Шевченко та перший заступник голови об­ласної ради Володимир Онище­нко вручили заступнику голо­вного лікаря Семенівської ЦРЛ Тетяні Панченко пульсоксиметр для вимірювання рівня кисню в крові. Адже Семенівський район знаходиться на 2-у місці в об­ласті за процентним відношен­ням членів «Лікарняної каси» до всього населення - 5% (прав­ління організації відзначило ви­сокі показники залучення насе­лення до «Лікарняної каси»).

Як повідомляє прес-служба райради, також на сесії депута­ти затвердили план роботи ра­йонної ради на 2011 рік, Про­граму економічного й соціаль­ного розвитку району на 2011 рік, районну Програму роботи з обдарованою молоддю на 2011 -2013 роки, районну Програму «Розвиток культури в Семенівському районі на 2011-2013 роки», розглянули виконання комплексної районної Програми профілактики правопорушень за 2005-2010 роки.

Микола ДУБИНА «Село Полтавське». № 5 від 11.02.2011 р.

© 2020 Благодійна організація "Лікарняна каса Полтавщини"