Благодійна організація
"Лікарняна каса Полтавщини"

Проект статуту благодійної організації «Муніціпальна лікарняна каса м. Києва»

051110 1103 Проект стататуту благодійної організації «Муніціпальна лікарняна каса м. Києва»Цей документ було розглянуто на колегії головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення м. Києва 20.10.2010 р.

ЗАРЕЄСТРОВАНО
Управлінням юстиції
м.Києва

Свідоцтво № _______________
від ___ _________ ________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами засновників
«Муніципальної лікарняної каси міста Києва»

Протокол № ___ від __ _____ ____
Голова зборів _______________

СТАТУТ
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«МУНІЦИПАЛЬНА ЛІКАРНЯНА КАСА

м. Києва »РОЗДІЛ І

Загальні положення

1.1. Благодійна організація «Муніципальна лікарняна каса міста Києва» (надалі — МЛК) є громадською недержавною членською благодійною організацією, яка об’єднує фізичних та юридичних осіб на добровільній основі та спільності інтересів з метою здійснення благодійної діяльності у відповідності з Законом України «Про благодійництво та благодійні організації» і не передбачає отримання прибутку від даної діяльності.

1.2. МЛК створена на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

1.3. Діяльність МЛК має суспільний характер, що не суперечить її взаємодії з органами державної влади і не позбавляє права на отримання державної підтримки.

1.4. МЛК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про благодійництво та благодійні організації», іншими нормативно-правовими актами законодавства, що регулюють благодійництво та благодійні організації, цим Статутом, іншими документами, які затверджуються правлінням.

1.5. МЛК набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації. ЛК має свої круглу печатку, штамп, фірмовий бланк зі своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в установах банків, власну символіку, зразки якої затверджуються правлінням.

1.6. Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у діяльність МЛК, як і втручання МЛК у діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законодавством, забороняється.

1.7. МЛК має статус місцевої членської благодійної організації. Діяльність МЛК поширюється на територію м. Києва та Київської області.

1.8. Повна назва благодійної організації:

 • українською мовою: благодійна організація «Муніципальна лікарняна каса міста Києва»;
 • російською мовою: благотворительная организация «Муниципальная больничная касса города Киева »;
 • англійською мовою: « « »

1.9.Юридична адреса:01034 м.Київ пров.Георгіївський 9

1.10. Організаційно-правова форма: членська благодійна організація.

РОЗДІЛ ІІ

Основні цілі та завдання. Предмет діяльності.

2.1. Предмет МЛК — благодійна діяльність в інтересах набувачів благодійної допомоги — окремих категорій суспільства, юридичних та фізичних осіб згідно із метою діяльності організації.

2.2. Головною метою МЛК є об’єднання зусиль громадськості, юридичних та фізичних осіб м. Києва та Київської області для здійснення заходів, спрямованих на покращення медичного забезпечення членів МЛК у випадку їх захворювання шляхом медикаментозного, діагностичного, консультативного забезпечення лікувально- діагностичного процессу в лікувально-профілактичних закладах; а також сприяння розвитку охорони здоров’я, вдосконалення медичної допомоги населенню, втілення нових форм діагностики та лікування.

2.3 Основними завданнями МЛК є:

 • медикаментозне забезпечення членів МЛК в разі їх захворювання ліками, виробами медичного призначення, розхідними матеріалами;
 • аналіз та узагальнення передового вітчизняного та іноземного досвіду в сфері охорони здоров’я;
 • допомога медичним закладам в забезпеченні лікувальними препаратами, обладнанням, апаратурою та інструментарієм;
 • інформаційна та роз’яснювальна робота по залученню юридичних та фізичних осіб, в тому числі іноземних, для фінансового забезпечення діяльності ЛК.

2.4. Для виконання основних завдань МЛК діє в наступних напрямках:

2.4.1. Акумулює фінансові та матеріальні ресурси, спрямовує їх на благодійні цілі згідно статутних завдань.

2.4.2. Сприяє:

 • розвитку сучасних технологій і методів лікування хворих, цільових програм, спрямованих на вдосконалення організації охорони здоров’я та поліпшення медичного забезпечення членів МЛК;
 • впровадженню елементів загальнодержавного медичного страхування в системі охорони здоров’я;
 • покращенню захисту материнства та дитинства, малозабезпечених верств населення (інвалідів, осіб похилого віку);
 • пропаганді здорового способу життя;
 • розвитку зв’язків медичної громадськості із всеукраїнськими, місцевими та міжнародними організаціями з питань вдосконалення роботи у сфері охорони здоров’я;
 • проведенню медичних конференцій, семінарів, симпозіумів;
 • консультативній і лікувальній діяльності в галузі охорони здоров’я;
 • підготовці наукових кадрів та підвищенню кваліфікації спеціалістів, задіяних в наданні медичної допомоги членам МЛК;
 • підготовці наукових кадрів та підвищенню кваліфікації спеціалістів, задіяних в наданні медичної допомоги членам МЛК;
 • міжнародному співробітництву в галузі медицини, обміну досвідом та кадрами, розробці спільних гуманітарних програм.

Надає матеріальну допомогу медичним працівникам, які знаходяться у скрутному матеріальному становищі, обдарованим студентам-медикам з малозабезпечених сімей; здійснює матеріальне стимулювання висококваліфікованих медичних працівників за видатні досягнення в галузі охорони здоров’я.

Здійснює видавничу діяльність, засновує засоби масової інформації.

РОЗДІЛ ІІІ

Форми здійснення благодійної діяльності

3.1. Благодійна допомога може надаватись у вигляді:

одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

 • фінансування конкретних цільових програм;
 • допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
 • дарування або дозволу на безплатне (пільгове) користування об’єктами власності;
 • подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;
 • дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;
 • прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;
 • інших заходів, не заборонених чинним законодавством України.

3.2. Здійснення благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації чи ліцензування в установленому законом порядку.

РОЗДІЛ ІV

Організаційна структура благодійної організації «Муніципальна лікарняна каса міста Києва»

4.1. Органами управління МЛК є конференція лікарняної каси, правління, наглядова рада та виконавча дирекція. Рішенням конференції МЛК можуть бути створені й інші органи управління, діяльність яких не суперечить чинному законодавству.

4.2. Органи управління МЛК створюються та діють у порядку, визначеному цим Статутом та нормативно-правовими актами України.

4.3. Конференція МЛК

4.3.1. Конференція МЛК є вищим органом управління.

4.3.2. Конференція може приймати рішення з будь-яких питань діяльності МЛК, якщо вони не суперечать діючому законодавству.

4.3.3. До виключної компетенції конференції членів МЛК належить:

 • внесення до Статуту змін і доповнень;
 • обрання Президента/Голови правління;
 • обрання членів виконавчого та контролюючого органів МЛК;
 • прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію МЛК;
 • затвердження звітів правління та наглядової ради, благодійних програм.

4.3.4. Конференція може передати частину своїх повноважень (окрім тих які складають її виключну компетенцію) іншим органам управління.

4.3.5. Повідомлення про скликання чергової конференції МЛК повинно бути зроблене не пізніше ніж за 20 календарних днів до її скликання із зазначенням часу і місця її проведення та порядку денного, шляхом опублікування у засобах масової інформації.

4.3.6. Конференція вважається правомочною, якщо на ній представлено не менш як 50 відсотків делегатів від членів лікарняної каси.

Делегати обираються з представників трудових колективів, громади, що є членами ЛК, згідно положення про Конференцію.

4.3.7. Голосування на конференції відбувається за принципом — один делегат, присутній на конференції, має один голос.

4.3.8. Рішення конференції МЛК про ліквідацію та реорганізацію, внесення змін та доповнень до Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 2/3 делегатів, присутніх на конференції. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів делегатів, присутніх на конференції.

4.3.9. Порядок проведення конференції МЛК визначається відповідним положенням.

4.3.10. Рішення конференції МЛК оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем конференції.

Протоколи є обов’язковими для зберігання відповідно до законодавства України. На вимогу членів МЛК їм можуть видаватися для ознайомлення протоколи конференції, а також засвідчені посадовими особами витяги з протоколів.

4.3.11. Конференція МЛК скликається органами управління не рідше одного разу на 5 років.

Позачергова конференція МЛК скликається органами управління з власної ініціативи у будь-якому випадку, якщо цього потребують інтереси організації або на вимогу половини членів МЛК.

Повідомлення про позачергову конференцію має бути зроблене у строки, встановлені для скликання чергової конференції.

4.4. Правління МЛК

4.4.1. Правління є виконавчим органом МЛК. Повноваження правління визначаються цим Статутом та відповідним положенням.

4.4.2. Правління представляє інтереси МЛК в період між конференцією.

Правління підзвітне конференції ЛК і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Положенням про правління, контролює і регулює діяльність інших органів управління.

4.4.3. До компетенції правління належить:

 • затвердження положень, що регулюють реалізацію основних цілей та завдань, передбаченим цим Статутом;
 • прийняття нових членів до лікарняної каси та припинення членства у ній;
 • прийняття рішень про використання тимчасово вільних коштів;
 • затвердження кандидатури виконавчого директора;
 • затвердження кошторису та штатного розпису виконавчої дирекції МЛК, умов оплати праці співробітників;
 • реалізація права власності на майно та кошти лікарняної каси;
 • затвердження зразків печаток, штампів, бланків, символіки МЛК, положень про них;
 • прийняття рішень про створення та організацію відділень, філій, представництв лікарняної каси, затвердження положення про них;
 • вирішує інші питання для виконання статутних завдань.

4.4.4. Правління МЛК обирається конференцією строком на п’ять років. Членами правління може здійснюватись подальша ротація його персонального складу при умові, що до наступних перевиборів зберігається не менше третини його початкового складу.

Члени правління працюють на громадських засадах. Ними не можуть бути особи, які перебувають у трудових відносинах з МЛК, крім виконавчого директора, який бере участь у засідання правління з правом голосу.

У засіданнях правління можуть брати участь представники інших органів управління та виконавчої дирекції з правом дорадчого голосу.

4.4.5. Кількісний склад правління визначається Загальними зборами засновників (конференцією МЛК).

4.4.6. Організаційною формою роботи правління є засідання, що скликаються у строки, визначені положенням, але не рідше одного разу на квартал.

Позачергові засідання можуть скликатися за наполяганням Голови правління або половини членів правління, а також за зверненням інших органів управління МЛК.

4.4.7. Правління правомочне приймати рішення, якщо на його засіданні присутні не менше половини його членів.

Рішення правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як половина його членів, які беруть участь у засіданні. При однаковій кількості голосів «за» і «проти» голос голови Правління є вирішальним.

Рішення правління оформляється протоколом, який підписується Головою правління МЛК. Протоколи є обов’язковими для зберігання відповідно до законодавства України.

4.4.8. Правління МЛК звітує про свою діяльність перед конференцією, та, при потребі, перед засновниками.

4.4.9. Очолює правління Голова правління, який обирається на термін повноваження правління.

4.4.10. Голова правління:

 • організовує роботу правління та МЛК у період між конференцією;
 • контролює виконання рішень конференції МЛК;
 • сприяє розробці стратегічних напрямків розвитку та діяльності МЛК;
 • без доручення діє від імені МЛК, представляє її у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об’єднаннями;
 • головує на засіданнях правління, підписує рішення правління;
 • звітує про роботу правління на конференції лікарняної каси.

На Голову правління можуть бути покладені й інші обов’язки по забезпеченню поточної діяльності МЛК.

Голова правління несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

4.5. Виконавча дирекція МЛК.

4.5.1. Для забезпечення поточної діяльності правлінням створюється виконавча дирекція на чолі з виконавчим директором. Виконавча дирекція складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із МЛК.

4.5.2. Виконавча дирекція здійснює свою діяльність згідно з цим Статутом.

4.5.3. Виконавча дирекція:

 • організовує проведення конференції;
 • готує документи на засідання правління;
 • подає пропозиції щодо використання коштів МЛК;
 • координує роботу установ охорони здоровя, в частині надання медичної допомоги членам МЛК;
 • визначає потребу в медикаментах;
 • забезпечує виконання укладених договорів, угод, контрактів, що стосуються діяльності МЛК;
 • здійснює поточну господарську діяльність МЛК.

4.5.4 Виконавчий директор:

 • приймає участь у засіданнях Правління з правом голосу;
 • без доручення діє від імені МЛК, представляє її у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об’єднаннями;
 • укладає договори, угоди, контракти, підписує інші документи, що стосуються діяльності лікарняної каси;
 • відкриває рахунки в банку;
 • підписує доручення на провадження дій від імені лікарняної каси;
 • призначає на посади та звільняє з посад працівників МЛК, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства про працю, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників МЛК;
 • вирішує інші питання діяльності МЛК відповідно до її внутрішніх документів та цього Статуту.

4.5.5. Виконавчий директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на виконавчу дирекцію завдань.

4.5.6. На працівників виконавчої дирекції поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

4.6. Наглядова рада муніципальної лікарняної каси

4.6.1. Наглядова рада здійснює розпорядчі та контролюючі функції в благодійній організації.

4.6.2. Наглядова рада підзвітна конференції МЛК, а в період між її скликаннями –засновникам.

4.6.3. Кількісний склад наглядової ради складається з 5-ти осіб. Персональний склад наглядової ради визначається засновниками. Обрання членів наглядової ради проводиться конференцією МЛК строком на п’ять років. Засновниками може здійснюватись подальша ротація персонального складу наглядової ради при умові, що до наступних перевиборів зберігається не менше третини її початкового складу.

До складу наглядової ради не можуть входити члени правління та особи, які перебувають з МЛК у трудових відносинах.

4.6.4. Перевірки результатів фінансово-господарської та іншої благодійної діяльності МЛК проводяться наглядовою радою не рідше одного разу на рік, про що складається відповідний акт. Позапланові перевірки проводяться на вимогу більшої половини членів правління чи Голови правління.

Наглядова рада доповідає про результати проведених перевірок конференції МЛК, а в період між її скликаннями — засновникам, та інформує Правління.

4.6.5. На вимогу наглядової ради їй надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення посадових осіб МЛК.

Наглядова рада має право за погодженням із правлінням залучати на договірних засадах до проведення перевірок зовнішніх експертів з числа осіб, які не перебувають у трудових відносинах з МЛК.

4.6.6. Засідання Наглядової ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів. Кожен член Наглядової Ради має один голос. При однаковій кількості голосів «за» і «проти» голос голови є вирішальним. Рішення з усіх питань приймаються простою більшістю голосів.

4.6.7. Члени Наглядової ради вправі брати участь у засіданні правління з правом дорадчого голосу.

4.6.8. Наглядова рада зобов’язана вимагати позачергового скликання конференції у разі виникнення загрози інтересам МЛК або виявлення зловживань посадовими особами правління чи виконавчої дирекції.

4.7. Витрати, обумовлені виконанням статутних обов’язків у цих органах, можуть бути відшкодовані за рахунок МЛК за рішенням правління.

РОЗДІЛ V

Джерела фінансування. Порядок використання майна і коштів МЛК.

5.1. Джерелами формування майна та коштів є:

 • внески засновників та членів;
 • благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер, надані фізичними та юридичними особами;
 • надходження від проведення благодійних компаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів;
 • доходи від депозитних вкладів та цінних паперів, надходження від підприємств та організацій, що перебувають у власності МЛК;
 • інші джерела надходжень, що не заборонені чинним законодавством України.

Джерелом формування майна та коштів МЛК не можуть бути кредити. Майно та кошти МЛК не можуть бути предметом застави.

5.2. У власності МЛК можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.

Кошти та майно МЛК використовується для досягнення мети і виконання завдань згідно зі Статутом та для забезпечення власного функціонування. Кошти та майно МЛК, в тому числі при її ліквідації, не можуть перерозподілятись між її членами, а використовуються для виконання статутних завдань, на благодійні цілі або направляються в дохід держави.

5.3. МЛК здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання своїх статутних цілей та завдань. Вона користується самостійністю у питаннях прийняття рішень, що стосуються благодійної діяльності, використання матеріальних та фінансових ресурсів.

Розмір витрат на утримання МЛК не може перевищувати 20% від кошторису організації в поточному році.

5.4. Діяльність МЛК, спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова господарська діяльність.

Надходження МЛК від своєї діяльності спрямовується виключно на благодійництво.

РОЗДІЛ VІ

Права та обов’язки благодійної організації «Муніципальна лікарняна каса міста Києва»

6.1. З метою здійснення благодійної діяльності МЛК через своїх посадових осіб та органів управління має право:

 • самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам;
 • використовувати благодійні пожертвування, що надходять до МЛК, на реалізацію благодійної програми, згідно з умовами цього пожертвування;
 • утворювати відповідно до законодавства свої відділення, філії, представництва;
 • об’єднуватись у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;
 • здійснювати обмін інформацією та спеціалістами з іншими організаціями;
 • визначати форми, об’єкти та суб’єкти й обсяги благодійної допомоги;
 • відкривати рахунки (в національній і іноземній валюті в установах банків);
 • самостійно встановлювати розмір благодійних внесків;
 • бути членом інших благодійних організацій;
 • мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації, згідно чинного законодавства України;
 • популяризувати своє ім’я (назву) символіку;
 • володіти, користуватись і розпоряджатись майном та іншою власністю ЛК у встановленому законодавством порядку;
 • на здійснення міжнародної благодійної діяльності, не забороненої чинним законодавством України.

6.2. МЛК зобов’язується забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність.

6.3. Засновники та працівники МЛК не мають права отримувати матеріальні переваги і додаткові кошти у зв’язку зі своїм становищем в цій організації, крім тих, що передбачені чинним законодавством.

РОЗДІЛ VІІ

Члени МЛК, їх права і обов’язки

7.1. Членами МЛК можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи, які підтримують мету та завдання МЛК, надають їй матеріальну підтримку або які надають іншу підтримку, що не суперечить діючому законодавству, спрямовану на реалізацію її мети і завдань.

7.2. Юридичні особи, які є членами МЛК, здійснюють свої повноваження через своїх представників.

7.3. Для вступу і виходу з МЛК, особа, яка бажає вступити до неї, подає заяву. У разі колективного вступу підприємство, установа чи організація направляє рішення трудового колективу.

7.4. Член МЛК може бути виключений з неї за рішенням Правління у разі невиконання чи порушення ним статутних вимог.

7.5. Ніхто не може бути примушений до вступу в МЛК, членство в ній є суто добровільним.

7.6. Члени МЛК мають право:

 • брати участь в управлінні справами МЛК, обговоренні питань її діяльності;
 • бути обраними до виконавчих та контролюючих органів;
 • брати участь в роботі МЛК;
 • вносити пропозиції щодо включення питань до порядку денного конференції, правління МЛК;
 • одержувати матеріальну та іншу підтримку щодо захисту та реалізації своїх прав та інтересів, здійснення власних творчих ідей;
 • отримувати від МЛК інформацію стосовно її діяльності;
 • добровільно виходити з МЛК та поновлюватися згідно відповідного положення

7.7. Члени МЛК зобов’язані:

 • дотримуватись вимог Статуту і виконувати рішення конференції;
 • регулярно сплачувати членські внески;
 • не допускати вчинення дій, які наносять шкоду МЛК;
 • надавати допомогу у пропагуванні діяльності МЛК.

7.8. Розмір вступних та членських внесків встановлюється Правлінням МЛК. Порядок сплати визначається відповідним Положенням, яке приймається Правлінням.

7.9. За активну участь в роботі МЛК до її членів можуть застосовуватись заходи заохочення.

7.10. Особи до 18 років, один із батьків яких є членом МЛК, користуються правами нарівні з членами благодійної організації.

РОЗДІЛ VІІІ

Організаційно-правове регулювання

8.1. Не можуть бути засновниками МЛК органи державної влади та управління і підприємства, установи, організації, що фінансуються з бюджету.

8.2. Засновники МЛК на загальних зборах приймають рішення про заснування благодійної організації, затверджують її Статут, формують орган управління, заслуховують звіти наглядової ради, щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна МЛК, вирішують інші питання, віднесені до їх компетенції згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

8.3. Реорганізація та ліквідація.

8.3.1. Реорганізація МЛК здійснюється за рішенням конференції, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

При реорганізації МЛК її права і обов’язки переходять до її правонаступників.

ЛК не може бути реорганізована в юридичну особу, метою якої є отримання прибутку.

8.3.2. Ліквідація МЛК здійснюється в установленому законодавством порядку.

При ліквідації за рішенням конференції створюється ліквідаційна комісія, а у випадку прийняття такого рішення судовим органом — ліквідаційна комісія призначається органом, який прийняв дане рішення.

Орган, який прийняв рішення про ліквідацію МЛК, після прийняття рішення про ліквідацію, визначає порядок та строки її проведення, строк подання претензій до МЛК.

З моменту прийняття рішення про ліквідацію до ліквідаційної комісії переходять усі повноваження по управлінню майном та справами МЛК, вона є єдиним уповноваженим представником благодійної організації з питань, що мають відношення до її діяльності.

Після ліквідації МЛК питання про майно вирішується у встановленому законодавством порядку.

 

 

© 2020 Благодійна організація "Лікарняна каса Полтавщини"