Благодійна організація
"Лікарняна каса Полтавщини"

Проект договору про спільну діяльність щодо покращення медичної допомоги членам благодійної організації «Муніципальна лікарняна каса м. Києва»

 Проект договору про спільну діяльність щодо покращення медичної допомоги членам благодійної організації «Муніципальна лікарняна каса м. Києва»Цей документ було розглянуто на колегії головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення м.Києва 20.10.2010 р.

ДОГОВІР №______
про спільну діяльність щодо покращення медичної допомоги членам благодійної організації «Муніципальна лікарняна каса м.Києва»

м. Київ                                  «____»__________ 20__ р
Благодійна організація «Муніципальна лікарняна каса м.Києва», надалі — МЛК,
в особі виконавчого директора ___________________________________________________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _________________________________________________________________________, в подальшому «Заклад», в особі головного лікаря _________________________________________, який діє на підставі _____________________, з іншої сторони, разом Сторони, уклали даний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом даного договору є об’єднання зусиль Закладу та МЛК з метою забезпечення членів МЛК медикаментами, реактивами та іншими санітарно- технічними засобами та надання членам МЛК медичної допомоги, що відповідає наказам МОЗ України та локальним клінічним протоколам лікування та обстеження.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Заклад зобов’язується:

Провести відповідно до наказів МОЗ України, локальних клінічних протоколів діагностики та лікування, стандартів, лікарського формуляру, необхідні діагностичні, лікувальні заходи при наданні медичної допомоги членам МЛК в амбулаторно-поліклінічних умовах, швидкої, невідкладної допомоги, стаціонарного лікування.

Госпіталізацію, обстеження та лікування хворих проводити по направленню дільничного (сімейного) лікуючого лікаря, лікувального закладу по пред’явленню хворим членської картки та посвідчення, що засвідчує особу.

Проводити спільно з лікарем- експертом МЛК контроль за відповідністю лікувально- діагностичного процесу членів МЛК регламентуючим наказам МОЗ України, локальним клінічним протоколам лікування та обстеження.

Раціонально та ефективно використовувати медичні та санітарно-технічні засоби надані Лікарняною касою. У випадку необґрунтованого призначення діагностичних обстежень та лікарських препаратів повернути вартість використаних медикаментів, реактивів та інших лікарських засобів в грошовому чи натуральному вигляді.

Сприяти статутній діяльності МЛК.

Надавати необхідну медичну документацію та інформацію щодо надання медичної допомоги членам МЛК лікарю-експерту та виконавчій дирекції МЛК (щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом).

Надати умови для роботи лікаря- експерта МЛК.

В рівних можливостях розподіляти медичні засоби, що придбані за рахунок бюджетного фінансування між членами МЛК та тими, хто ними не являється.

Не пропонувати членам МЛК додатково сплачувати благодійні внески.

Забезпечувати збереження переданих йому МЛК медикаментів, реактивів, санітарно- технічних засобів та інших цінностей.

2.1.12. Обліковувати у бухгалтерських та інших відповідних документах всі передані ЛК матеріальні цінності з дотриманням встановлених вимог.

2.1.13. Забезпечити цільове призначення (для членів МЛК) переданих матеріальних цінностей.

2.1.14. Спільно з МЛК проводити інвентаризації, ревізії, перевірки отриманих цінностей та їх цільового використання.

МЛК зобов’язується:

Надавати закладу регулярну благодійну допомогу медикаментами, реактивами та іншими санітарно-технічними засобами, необхідними для якісного обслуговування членів МЛК за вимогою Закладу протягом П’яти днів з моменту надання замовлення, а в невідкладних випадках в той же день.

Кожних півроку інформувати Заклад про фінансовий стан регіону та можливість отримання Закладом благодійної допомоги для вдосконалення медичної допомоги населенню.

На запит Закладу надавати інформацію про кількість членів МЛК.

Надавати керівні документи:

  • положення «Про членство в благодійній організації МЛК»;
  • положення «Про порядок використання благодійних внесків покращення медичного забезпечення членів МЛК»;

Положення «Про амбулаторне лікування членів МЛК» та інформувати Заклад про внесення змін та доповнень до них письмово в місячний термін.

Призначати та звільняти лікаря- експерта (експертів) по узгодженню з Закладом.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Заклад несе відповідальність за якість та відповідність медичної допомоги наказам МОЗ України та ГУОЗ м. Києва, згідно з чинним законодавством та нормативно- правовими актами України.

3.2. Заклад несе повну матеріальну відповідальність за збереження та цільове використання матеріальних цінностей, що передані йому МЛК, в зв’язку з чим зобов’язується у випадку часткової чи повної нестачі або псування матеріальних цінностей компенсувати МЛК повну вартість заподіяної шкоди

3.3. МЛК несе відповідальність за своєчасне забезпечення медикаментами, реактивами та іншими санітарно- технічними засобами, які не можуть бути надані члену МЛК в межах бюджетних асигнувань.

3.4. Сторони звільняються від відповідальності за даним договором, якщо невиконання чи неналежне виконання ними свої зобов’язань виникло в наслідок дії непередбачуваних обставин (форс-мажор).

4.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ,

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО

4.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами та укладений на невизначений строк.

4.2. Договір може бути розірваний за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. Основою для дострокового розірвання даного договору може служити невиконання або неналежне виконання однією із сторін прийнятих на себе зобов’язань, вказаних у розділі 2 даного договору.

Зміни та доповнення вносяться за згодою обох сторін у письмовій формі, і оформляються додатковою угодою до цього Договору.

Всі розбіжності з приводу виконання даного договору вирішуються шляхом переговорів, у разі неможливості вирішення, — відповідно до чинного законодавства.

5. Заключні положення

5.1. Всі правовідносини, що виникають із цього Договору або пов’язані з ним, у тому числі тлумаченням його умов, визнанням, зміною та припиненням цього Договору, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними норми чинного законодавства України.

5.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори по ньому, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, які так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

5.3. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології, українською мовою, у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу (по одному для кожної сторони).

5.4. Договір не втрачає своєї юридичної сили у разі зміни керівників Сторін.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЛК

Благодійна організація
«Муніцапальна лікарняна каса м.Києва»

__________________________________

__________________________________

__________________________________ __________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Виконавчий директор: __________ ______________

М.П.

ЗАКЛАД

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Головний лікар:

__________ _______________

М.П.

 

 

© 2020 Благодійна організація "Лікарняна каса Полтавщини"